startsida
företagsrapporter
anmärkningskontroll
våra tjänster
Blanketter och mallar
sök företag
kontakt

Kunder - logga in här:

Användarnamn:
Lösenord:


Registrera dig som kund »

Glömt lösenord?


Avtalsvillkor – BolagsRegistret på Internet

§ 1 Inledning
BolagsRegistret.se på internet hämtar information från Business Check.
Business Check ingår i koncernen Bisnode AB som ägs av investmentbolaget Ratos. Bisnode är Europas ledande utgivare av digital affärsinformation med tjänster inom kredit-, marknads- och produktinformation.
Ansvarig utgivare för Business Check i Sverige AB:s hemsida businesscheck.se och dess databas är Jan-Eric Windström.

Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende.

Personupplysning är en speciell typ av kreditupplysning, för vilken gäller särskilda skyddsregler. Med Personupplysning avses kreditupplysning om enskild person, förutsatt att vederbörande varken är näringsidkare eller har så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet att uppgift om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Kreditupplysning som inte utgör Personupplysning kallas Företagsupplysning.

§ 2 Tillgång till tjänsten
När kunden bekräftat att dessa villkor accepterats, skickar BolagsRegistret.se en unik, konfidentiell och personlig användaridentitet samt ett lösenord som ger tillgång till BolagsRegistrets tjänster via Internet. Rätten till användaridentiteter och lösenord får inte överlåtas utan BolagsRegistrets skriftliga tillstånd. Användarnamn och lösenord får inte heller tillhandahållas tredje man, oavsett om detta sker mot vederlag eller ej, utan BolagsRegistrets skriftliga tillstånd.

§ 3 Kundens användning av tjänsten
Kunden får genom tecknandet av detta avtal en icke-exklusiv rätt att tillgå information ur BolagsRegistret.se tjänst under de förutsättningar som i övrigt regleras genom detta avtal och inom ramen för tjänstens öppethållande enligt § 5. Kunden får inte lagra information från BolagsRegistret.se. Kunden får inte heller utan särskilt återförsäljaravtal med BolagsRegistret.se vidarebefordra information från BolagsRegistret.se.

Inhämtad kreditupplysning får ej utan skriftligt samtycke från Business Check utlämnas till annan. Vad nu sagts gäller ej om kunden bedriver uppdragsverksamhet i vilken ingår att företräda uppdragsgivare, t.ex. då revisions- eller advokatbyrå beställer kreditupplysning för klients räkning. Vid dylik beställning skall alltid klientens namn och adress anges. Om kunden enligt vad nu sagts äger rätt att utlämna inhämtad kreditupplysning till klient åligger det kunden att underrätta denne om att kreditupplysningen inhämtats från Business Check.

Vid utlämnande av kreditupplysningar till privatpersoner som inte är företag tillämpar Business Check Kreditupplysningslagens regler vid utlämnandet. Detta innebär bl a att Business Check skickar en kreditupplysningskopia till den fysiska person, enskilda firma, handelsbolag eller det kommanditbolag som kreditupplysningen avser. Kreditupplysningskopian innehåller meddelande om de uppgifter, omdömen, råd som kreditupplysningen innehåller samt uppgift om vem som begärt upplysningen. Kreditupplysningskopia skickas inte om kreditupplysningen avser annat företag än enskilda firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Således skickas t ex ingen kreditupplysningskopia vid kreditupplysning avseende aktiebolag. Kreditupplysningslagen säger att om begärd kreditupplysning avser en fysisk person som inte är näringsidkare, ska frågeställaren ha ett legitimt behov.

Vid utlämnande av kreditupplysningar till företag, myndigheter, kommuner och andra offentliga organ tillämpar Business Check bestämmelserna i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och/eller Tryckfrihetsförordningen (TFF). Detta innebär bl a att det inte skickas någon kreditupplysningskopia till den fysiska person som kreditupplysningen avser. Någon prövning av frågeställarens legitima behov görs inte heller.

För de kostnader som uppkommer då Business Check uppfyller sina skyldigheter att skicka kreditupplysningskopior (omfrågandekopia) enligt ovan svarar Kunden.

3.1 Kreditupplysningar av det slag som Kunden genom Avtalet ges tillgång till lämnas av Business Check enligt kreditupplysningslagen (1973:1173), KUL, eller yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) , YGL. Vid kreditupplysning enligt YGL är Business Check inte skyldigt att tillämpa punkterna 3.2., 3.5. och 3.6. nedan i avtalsvillkoren. Upplysningsverksamhet av det slag som Kunden genom detta avtal berättigas utnyttja är reglerad i kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173). Närmare föreskrifter för tillämpning av kreditupplysningslagen meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Även personupplysningslagens, PUL, (SFS 1998:204) bestämmelser måste beaktas.

För att säkerställa att lag och föreskrifter beaktas vid inhämtandet av kreditupplysning åligger det Kunden att utse en särskild kontaktperson. Kontaktpersonen ska besitta erforderlig kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter och ha som ansvar för att kreditupplysningar inhämtas och hanteras på ett lagligt och korrekt sätt samt i enlighet med god sed. Namn på kontaktpersonen skall av behörig firmatecknare eller annan ansvarig anmälas till Business Check i samband med att detta avtal ingås. Vid behov av byte av kontaktperson skall Business Check underrättas.

Om kontaktpersonen finner anledning misstänka att felaktigheter föreligger i inhämtad kreditupplysning skall denne omgående anmäla detta till Business Check.

3.2 Av särskild vikt att notera är att Personupplysning enligt KUL endast får inhämtas om ett så kallat ”legitimt behov” föreligger. Härmed avses att Kunden skall ha ingått eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med en privatperson eller att Kunden av någon liknande anledning har behov av kreditupplysningen. Om Kunden beställer en Företagsupplysning måste Kunden vara säker på att den omfrågade antingen är ett bolag, en näringsidkare eller näringsanknuten. Om Kunden är osäker skall den person som omfrågas betraktas som privatperson.

3.3 Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PUL, skall beaktas av Kunden när erhållen information innehåller personuppgifter samt vid sparande av sådan information.

3.4 Det åligger Kunden att hålla sig informerad om och följa ovan nämnda lagar.

Skriftligt meddelande (kopia till omfrågad) vid kreditupplysning

Från och med den 11 juni gäller följande regler för kopia till omfråga:

- När ett företag i näringsverksamhet tar en upplysning på andra företag eller privatpersoner behöver det inte skickas en kopia till den omfrågade.

- När en privatperson tar en upplysning på en annan privatperson gäller det legitima behovet och det skickas alltid ut en kopia till den omfrågade

3.5 När kreditupplysning om fysisk person, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag, lämnas ut skall Business Check enligt KUL till den som avses med upplysningen samtidigt sända ett skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen och råd som kreditupplysningen innehåller om honom/henne/bolaget och om vem som har begärt upplysningen.

3.6 För de kostnader som i förekommande fall uppkommer då Business Check fullgör meddelandeskyldigheten svarar Kunden.

Tillägg enligt YGL gällande kopia till omfrågad

I enlighet med Kundens önskemål utgår ej kopia till omfrågad fysisk person, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag med stöd av YGL. Detta utgör ett undantag från punkterna 3.5., och 3.6. ovan.

För det fall lagstiftning ändras, myndighet vidtar åtgärd eller liknande inträffar som antingen hindrar Business Check från eller väsentligen ekonomiskt påverkar Business Checks möjlighet att uppfylla Kundens önskemål, upphör denna punkt att äga giltighet och Business Check äger rätt att tillämpa punkterna 3.5., och 3.6. ovan fullt ut. Om så sker underrättas Kunden i förväg därom och avtalet i övrigt löper på i enlighet med avtalsvillkoren.

§ 4 Avgifter
För nyttjande av BolagsRegistret.se debiteras kunden vid varje tid gällande avgifter enligt BolagsRegistrets prislista. Ändring av avgifterna publiceras på BolagsRegistrets hemsida senast 10 dagar innan ändringen träder i kraft. Fakturering sker i förskott för årsavgift samt beställda krediter till adress som kunden anmält till BolagsRegistret.se. Tjänsten aktiveras när betalning av fakturan kommit BolagsRegistret.se tillhanda. BolagsRegistret.se får upphöra tillgången till tjänsten om tjänsten missbrukas eller på annat sätt används på felaktigt sätt som strider mot avtalet.

Se komplett prislista här.

§ 5 Tillgänglighet och service
BolagsRegistret.se är tillgängligt dygnet runt året om. BolagsRegistret.se reserverar sig för planerade och oplanerade driftstopp. Ersättning kan ej krävas av kund oavsett typ av driftstopp.

§ 6 Ansvar
BolagsRegistret.se ansvarar för att informationen på ett korrekt sätt återspeglar den information som är införd i Business Checks olika register. BolagsRegistret.se kan utan föregående varsel ändra utformningen av, och innehållet i, tjänsten förutsatt att tjänstens huvudsakliga funktionalitet bibehålles. BolagsRegistret.se är inte skyldigt att ersätta skada som orsakats av att tillgängligheten till tjänsten hindrats eller försvårats därför att en åtgärd vidtagits som varit påkallad av legala, tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. Sådana åtgärder, liksom planerat underhåll, skall utföras skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. BolagsRegistret.se påtar sig inte heller något som helst ansvar för fel som kan uppstå på grund av den teknik eller de programvaror som kunden använder för att få tillgång till BolagsRegistret.se. BolagsRegistret.se ansvarar avslutningsvis inte för kundens behandling och bearbetning av uppgifter ur BolagsRegistret.se eller för de beslut som kunden eventuellt fattar med ledning av denna information.

§ 7 Force Majeure
Om part förhindras att fullgöra avtalade åtaganden till följd av omständighet utanför dennes kontroll som han ej skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från ersättning eller andra påföljder, liksom betalning, så länge hindren kvarstår. I den utsträckning åberopad omständighet hänför sig till arbetskonflikt skall befrielsegrunden accepteras även i det fall part initierat densamma. Part skall utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten dels om skäl för befrielse anses föreligga, dels när dessa hinder ej längre föreligger.

§ 8 Personuppgiftslagen
Personuppgifter i BolagsRegistret.se får ej användas i strid med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifter i BolagsRegistret.se får vidarebefordras till länder utanför den Europeiska Unionen eller EES-området endast i den utsträckning detta är tillåtet enligt personuppgiftslagen. Uppgift om enskild firma är att betrakta som en personuppgift enligt personuppgiftslagen.

§ 9 Avtalets giltighetstid
Detta avtal gäller tillsvidare. Det kan sägas upp av båda parter med 60 dagars uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen. Avtalet kan alltid sägas upp med omedelbar verkan om någon av parterna i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och ej vidtagit rättelse inom 60 arbetsdagar efter skriftlig erinran härom. Avtalet kan också sägas upp med omedelbar verkan om de rättsliga förutsättningarna för avtalet skulle ändras genom beslut av riksdag, regering, domstol eller annan myndighet.

§ 10 Begränsning av Business Checks ansvar
10.1. Det material som kunden får ta del av vid kreditupplysning är sammanställt från källor vilka Business Check vid tidpunkten för sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Business Check kan dock inte garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet. Business Check påtar sig på grund härav ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må, eller för det ekonomiska resultatet av kreditupplysningen. Business Check svarar ej heller för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout och bojkott eller annan liknande händelse. Vad nu sagts om strejk, blockad, lockout och bojkott gäller även om det är Business Check som vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.

10.2. Om Business Check kommer på obestånd eller försätts i konkurs så kan kunden inte göra anspråk på fordran för den återstående delen av den inbetalda licensavgiften.

§ 11 Begränsning av Business Checks ansvar
Detta avtal ska tolkas enligt svensk lag. Tvist angående avtalet ska hänskjutas till svensk allmän domstol för avgörande.

Copyright © BolagsRegistret.se
Ansvarig utgivare: Christian Nilsson
Databasens namn: www.bolagsregistret.se